Általános Szerződési Feltételek - Szeged

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

LITOFILM Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelsség Társaság

székhelye:                                                             6721 Szeged, Lechner tér 12.

számlavezet pénzintézete:                                     Endrd és Vidéke Takarékszövetkezet

számlaszáma:                                                        53200118-11093077-00000000

adószáma:                                                             13103206-2-06

cégbíróság és cégjegyzék száma:                              Szegedi Törvényszék Cégbírósága

                                                                             06 09 011521  

képviseli:                                                               Lipták Mihály

elektronikus levelezési címe:                                    liptak.m@litofilm.hu

 

I. AZ ÁSZF CÉLJA

Jelen Általános Szerzdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LITOFILM Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) jelen szerzdésben szabályozott szolgáltatásaira (továbbiakban: szolgáltatások) érvényesek.

A jelen ÁSZF kizárólag a Polgári Törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe es célból szerzdést köt személyekre alkalmazandó.  A felek között létrejött szerzdés nem minsül fogyasztói szerzdésnek.

A felek között létrejöv szerzdésekre a Ptk. 6:82.§ nem alkalmazandó.

A szerzdéskötés nyelve magyar.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A szolgáltatást megrendel, igénybevev (a továbbiakban: Ügyfél) a Szolgáltató által készített egyedi ajánlat elfogadásával kijelenti, hogy a szerzdés létrejötte eltt megismerte, elfogadta és magára nézve köteleznek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

II. A SZERZDÉS TÁRGYA

Szolgáltató adatokkal, képekkel és információkkal feltöltött weblapot készít és üzemeltet, domain név bejegyzéshez kapcsolódó ügyintézést vállal, valamint további internetes megoldásokat (pl.: weblap karbantartás, tárhely szolgáltatás, e-mail üzemeltetés) szolgáltat az  Ügyfél kérésére, amely Ügyfél és Szolgáltató között létrejött egyedi jogviszony tárgya.

A Szolgáltató tárhely szolgáltatás nyújtás esetén alapesetben 33 darab e-mail címet, e-mail címenként 500 megabyte (MB) tárhelyet biztosít Ügyfél számára.

A jelen pont szerinti Szolgáltatásokat Szolgáltató díj fizetése ellenében biztosítja.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások köre folyamatosan bvülhet, ill. módosulhat.

A Szolgáltató az ÁSZF-ben és az egyedi ajánlatokban meghatározott jogokat biztosítja az Ügyfél számára.

III. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

Az Ügyfél az általa kiválasztott és részletesen körülírt szolgáltatás igénybevételének szándékával felkeresi a Szolgáltatót ajánlatkérésre.

A Szolgáltató az Ügyfél megkeresése alapján elkészíti a Szolgáltató képviseljének aláírásával ellátott írásos ajánlatát, melyet megküld vagy átad az Ügyfél részére.

Amennyiben Ügyfél az ajánlatot elfogadja, köteles azt cégszeren aláírni és az általa aláírt ajánlatot a Szolgáltató részére postai vagy elektronikus úton megküldeni, vagy személyesen átadni, amely tény a Felek közötti szerzdés létrejöttét (továbbiakban: egyedi szerzdés) eredményezi.

A Felek közötti jogviszony szabályozására a jelen ÁSZF-ben valamint a Felek által aláírt és elfogadott egyedi ajánlatban foglaltak az irányadóak. Amennyiben az jelen ÁSZF-ben foglaltak és az egyedi szerzdés egymástól eltér, az egyedi szerzdésben foglaltakat tekintik a Felek irányadónak.

A Szolgáltató az ajánlatához az ajánlat átadásától számított 30 napig kötve van, amennyiben az Ügyfél ezen határidn túl igazol vissza, abban az esetben Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy ajánlatát fenntartja vagy új ajánlatot készít Ügyfél részére.

IV. A SZOLGÁLTATÁS HATÁLYA, ELÉRHETSÉGE

Szolgáltató kötelezettsége szolgáltatás nyújtása Ügyfél részére a jelen ÁSZF valamint az egyedi szerzdés rendelkezései szerint.

1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató saját vagy bérelt szerveren nyújtja szolgáltatást, azaz a szolgáltatást lehetvé tev szoftver, adatbázis illetleg a feltöltött egyéb elektronikus anyagok Szolgáltató szerverén vagy az általa bérelt szerveren találhatóak. A webszerver összeköttetésben van az Internettel így téve lehetvé Ügyfél weblapjának elérhetségét minden internetez számára.

2. A szolgáltatás idbeli hatálya

Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az egyedi szerzdés létrejöttét követen, az abban meghatározott idtartamra vállalja az Ügyfél részére. Az Ügyfél ugyanezen idponttól számítva legalább az egyedi szerzdésben meghatározott idtartamra igénybe veszi a szolgáltatást. Szolgáltató a nap 24 órájában folyamatosan, idbeli korlátozás nélkül nyújtja a szolgáltatást.

3. A Szolgáltatás minsége

Szolgáltató megfelel minség Szolgáltatást nyújt a tle elvárható módon, a rendelkezésre álló és biztosítható mszaki-technikai feltételek mellett.

Szolgáltató vállalja, hogy a rendszert kiszolgáló webszervert a magyarországi internetes gerinchálózatra csatlakoztatva üzemelteti. Szolgáltató vállalja továbbá a webszerver minimum 96 %-os éves rendelkezésre állását.

 

V. HIBABEJELENTÉSE, HIBAELHÁRÍTÁS, KARBANTARTÁS

Az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat e-mailben vagy a Szolgáltató nyitvatartási idejében telefonon jelentheti be Szolgáltató részére. A hibaelhárítás várható idpontjáról Szolgáltató tájékoztatást ad az Ügyfélnek.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás megfelel minségének biztosítása érdekében webszerverén, a szerverszoftvereken, illetleg az adatbázisban karbantartást végezzen. A karbantartás idpontjáról Szolgáltató e-mailben elre értesíti Ügyfelet a karbantartást megelz 3 napon belül.

VI. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE

Szünetel a szolgáltatás, ha az egyedi szerzdés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik.

Szünetel a szolgáltatás, amennyiben Ügyfél a szolgáltatás díját határidben nem fizeti meg a díj megfizetéséig, illetve az egyedi szerzdés felmondás útján való megsznéséig.

Szünetel a szolgáltatás a jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerzdésben szabályozott karbantartás esetén.

VII. A SZERZDÉS TARTALMA

1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a szolgáltatást az egyedi szerzdésben meghatározott idponttól kezdden folyamatosan biztosítja az Ügyfél számára, az Ügyfél díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése során és a szolgáltatás megfelel minségének biztosítása érdekében minden tle elvárható intézkedést megtesz, és tevékenységét úgy fejti ki, ahogy szolgáltatóktól az adott helyzetben általában elvárható. Ennek keretében a szolgáltatás biztosítását mködtet rendszert folyamatosan ellenrzi, karbantartja, esetleges meghibásodás esetén - a rendelkezésre álló mszaki lehetségek keretein belül - megfelelen javítja.

A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása vagy ezekhez kapcsolódó egyéb ok folytán, valamint amelyek az Ügyfél érdekkörében, vagy az ÁSZF-ben és egyedi szerzdésben meghatározott feltételek Ügyfél általi be nem tartásának – ideértve különösen az Ügyfél általi karbantartási és egyéb kötelezettségek megszegése -, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.

A Szolgáltató nem felel továbbá a bekövetkez károkért azon esetekben, amikor azok a felek érdekkörén kívül es ok, illetve elháríthatatlan esemény (vis maior) folytán következnek be. Ilyen körülménynek tekintend különösen a természeti katasztrófa, tz, áradás, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

Szolgáltató kijelenti, hogy NEM teljesíti az Ügyfél kérését, ha az általa átadott információk nincsenek tekintettel a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra, valamint olyan természetek, amelyek: bárkit törvényellenes cselekvésre bátorítanak vagy bújtatnak fel, súlyos vagy széleskör ellenállást váltanak ki, pontatlanságuk, kétértelmségük, túlzó mivoltuk, hanyagságuk, vagy bármi más miatt félrevezetk, faji, vallási vagy politikai ellentéteket szítanak vagy hirdetnek, bármi olyan szokásban vagy cselekvésben való részvételre bátorítanak, vagy buzdítanak fel, amely valaki egészségére vagy biztonságára nézve valószínleg hátrányos.

A Szolgáltató nem ellenrzi és vizsgálja felül az Ügyfél által közölt információk hitelességét, valóságát, teljességét, jogszerségéért. Szolgáltatót nem felel az Ügyfél által szolgáltatott bármilyen tartalomért (kép, ábra, megjelölés, szöveg, grafika, stb.).

A Szolgáltató nem vállal felelsséget az Ügyfél által kezelt adminisztrációs felületre az Ügyfél által feltöltött tartalomért, valamint a feltöltés következtében bekövetkezett minségromlásért, mködési rendellenességért és egyéb hibákért.

Szolgáltató a szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok elírásainak megfelelen bizalmasan kezeli. Az adatokat - a kifejezett jogszabályi rendelkezés esetét kivéve - harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki

Ügyfél az egyedi ajánlat aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató a szükséges Ügyfél adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Ügyfél azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. Az ügyféljelszót Szolgáltató személyes adatként és üzleti titokként, az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kezeli. Amennyiben a jelszó Ügyfélnek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebbl ered károkért Szolgáltató felelsséget nem vállal. Az ügyféljelszót Ügyfél köteles bizalmasan kezelni. Ezen kötelezettség megszegésébl ered kárért kizárólag Ügyfél felel.

Szolgáltató minden ügyfélre vagy ügyfeleire, üzleti partnereire vonatkozó adatot szigorúan bizalmasan kezel, harmadik személyek felé e tekintetben semmilyen információt (a jogszabályon alapuló vagy hatóság által elírt adatszolgáltatási kötelezettség kivételével) nem továbbít.

Szolgáltató bármely személyes adat felvételét és kezelését kizárólag Ügyfél hozzájárulásával a vonatkozó jogszabályi elírások szerint végzi.

2. A Ügyfél jogai és kötelezettségei

Ügyfél az egyedi szerzdésben meghatározott szolgáltatás díjának fizetésére köteles.

Amennyiben Ügyfél a számlán szerepl szolgáltatási díjat az ott jelzett fizetési határid lejáratáig nem egyenlíti ki vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételét, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságot azonnali hatállyal korlátozni vagy felfüggeszteni.

Amennyiben a fenti intézkedések ellenére Ügyfél a Szolgáltatót megillet díjakat nem egyenlíti ki, Szolgáltató Ügyfelet írásban (e-mailen és ajánlott levélben) köteles felszólítani a szerzdésszegés megszüntetésére, majd ezt követen jogosult az egyedi szerzdést a felszólítás eredménytelen elteltétl számított 15 nap elteltével, írásban 5 napos határidvel felmondani.

A Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelel mérték késedelmi kamatot jogosult felszámítani a tartozás napjától kezdden a kiegyenlítés napjáig.

Ügyfél szavatol azért, hogy a Szolgáltató kötelezettségének teljesítéséhez általa szolgáltatott, átadott adat, információ, kép, szöveg, ábra, megjelölés, stb. jogtiszta, azokhoz hozzáférési és felhasználási vagy egyéb jogosultsággal rendelkezik, annak felhasználása, továbbítása, weboldalon való közzététele stb. más jogát vagy jogos érdekét nem sérti. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy felelsséggel tartozik, amennyiben az általa szolgáltatott bármely adat 3. személy szerzi-, szabadalmi-, egyéb jogát vagy jogos érdekét sérti.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyedi szerzdés keretében igénybevett szolgáltatás használata során tartózkodik a jogsért, zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sért magatartástól. Amennyiben Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult Ügyfélt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben Ügyfél a kötelezettségének felszólítás ellenére 24 órán belül sem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni és a tárolt adatokat külön adattárolóra elmenteni.

Az Ügyfél köteles a részére biztosított e-mail címhez tartozó tárhelyet karbantartani.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal felelsséget az e-mail címhez tartozó kvótameghaladásáért és az emiatt felmerül bármilyen kártérítési igényéért.

Amennyiben Ügyfél a jelen ÁSZF-ben, az egyedi szerzdésben meghatározott kötelezettségeinek be nem tartásával kárt okoz, az ebbl ered kárért a polgári jog általános szabályai szerint korlátlanul felel.

VIII. A SZERZDÉS MEGSZNÉSE

A Felek között, az egyedi szerzdés közös megegyezéssel, rendes felmondással és rendkívüli felmondással sznhet meg.

A rendes felmondást írásban kell továbbítani.  A rendes felmondási id 30 nap. A felmondási id els napja szolgáltatóhoz való megérkezését követ els olyan nap, amely az adott Ügyfélnél számlázási idszak vége. Az egyedi szerzdés rendes felmondása nem mentesíti a Feleket a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

Szolgáltató jogosult az egyedi szerzdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Ügyfél a jelen ÁSZF-et és az egyedi szerzdést megszegi.

Amennyiben Ügyfél a szolgáltatás díját írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, Szolgáltató jogosult a szerzdést az eredménytelen felszólítás elteltétl számított 15 nap múltán 5 napos határidvel rendkívüli felmondással felmondani.

VII. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani.

Az ÁSZF változása a már megkötött egyedi szerzdésekre is vonatkozik.

A módosítást a Szolgáltató köteles a honlapján a haladéktalanul közzétenni, valamint elektronikusan értesíteni az Ügyfelet.

 A módosított ÁSZF hatályba lépésével az ÁSZF megelz verziói hatályukat vesztik.

VIII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felek kijelentik, hogy Szolgáltató bármely szerzi jogának megsértése olyan lényeges szerzdésszegésnek minsül, amely miatt Szolgáltató az egyedi szerzdést azonnali hatállyal felmondhatja.

A Felek tudomásul veszik, hogy a weboldal forráskódja, valamint az egyes fejlesztések során módosult forráskód nem kerül átadásra Ügyfél részére, az a Szolgáltató tulajdonában marad.

Amennyiben az jelen ÁSZF-ben foglaltak és az egyedi szerzdés más feltétele egymástól eltér, az egyedi a szerzdésben foglaltakat tekintik a Felek irányadónak.

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerzdéssel kapcsolatos valamennyi közlést írásban teszik meg.

Az Ügyfél a Szolgáltatóval és annak tevékenységével kapcsolatos panaszát az iroda@litofilm.hu  elektronikus levelezési címen érvényesítheti.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.

Tekintettel arra, hogy a Felek mindennapi kommunikációjuk során elektronikus hírközl eszközöket is igénybe vesznek és ezek sajátosságaikra és a technika mindenkori állására tekintettel nem biztosítják teljes kören azt, hogy az adatokhoz harmadik személyek jogtalanul hozzá ne férhessenek, illetleg, hogy az elektronikus küldemények bizonyos fertz szoftverektl (vírusok, spyware-ek stb.) teljes egészében mentesek legyenek, Szolgáltató az ebbl ered károkért nem felels. Ettl függetlenül a Felek minden megtesznek annak érdekében, hogy ennek lehetségét a lehet legnagyobb mértékben kiküszöböljék.

Felek a jelen ÁSZF-bl és az egyedi szerzdésbl származó vagy azzal összefügg vitás ügyeiket békés úton, elssorban személyes egyeztetés során, álláspontjaik egyeztetésével kötelesek rendezni.

 A jelen szerzdésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2017 január 2.

………………………………….