܁ltalános Szerződési Feltételek - Szeged

A SZOLGáLTATó ADATAI:

LITOFILM Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:                                                             6721 Szeged, Lechner tér 12.

számlavezető pénzintézete:                                     Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

számlaszáma:                                                        53200118-11093077-00000000

adószáma:                                                             13103206-2-06

cégbíróság és cégjegyzék száma:                              Szegedi Törvényszék Cégbírósága

                                                                             06 09 011521  

képviseli:                                                               Lipták Mihály

elektronikus levelezési címe:                                    liptak.m@litofilm.hu

 

I. AZ áSZF CéLJA

Jelen általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: áSZF) a LITOFILM Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) jelen szerződésben szabályozott szolgáltatásaira (továbbiakban: szolgáltatások) érvényesek.

A jelen áSZF kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső célból szerződést kötő személyekre alkalmazandó.  A felek között létrejött szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek.

A felek között létrejövő szerződésekre a Ptk. 6:82.§ nem alkalmazandó.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A szolgáltatást megrendelő, igénybevevő (a továbbiakban: ügyfél) a Szolgáltató által készített egyedi ajánlat elfogadásával kijelenti, hogy a szerződés létrejötte előtt megismerte, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen áSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja a jelen áSZF-ben foglaltakat.

II. A SZERZÜDéS TáRGYA

Szolgáltató adatokkal, képekkel és információkkal feltöltött weblapot készít és üzemeltet, domain név bejegyzéshez kapcsolódó ügyintézést vállal, valamint további internetes megoldásokat (pl.: weblap karbantartás, tárhely szolgáltatás, e-mail üzemeltetés) szolgáltat az  ügyfél kérésére, amely ügyfél és Szolgáltató között létrejött egyedi jogviszony tárgya.

A Szolgáltató tárhely szolgáltatás nyújtás esetén alapesetben 33 darab e-mail címet, e-mail címenként 500 megabyte (MB) tárhelyet biztosít ügyfél számára.

A jelen pont szerinti Szolgáltatásokat Szolgáltató díj fizetése ellenében biztosítja.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások köre folyamatosan bővülhet, ill. módosulhat.

A Szolgáltató az áSZF-ben és az egyedi ajánlatokban meghatározott jogokat biztosítja az ügyfél számára.

III. A SZOLGáLTATáS IGéNYBEVéTELE

Az ügyfél az általa kiválasztott és részletesen körülírt szolgáltatás igénybevételének szándékával felkeresi a Szolgáltatót ajánlatkérésre.

A Szolgáltató az ügyfél megkeresése alapján elkészíti a Szolgáltató képviselőjének aláírásával ellátott írásos ajánlatát, melyet megküld vagy átad az ügyfél részére.

Amennyiben ügyfél az ajánlatot elfogadja, köteles azt cégszerűen aláírni és az általa aláírt ajánlatot a Szolgáltató részére postai vagy elektronikus úton megküldeni, vagy személyesen átadni, amely tény a Felek közötti szerződés létrejöttét (továbbiakban: egyedi szerződés) eredményezi.

A Felek közötti jogviszony szabályozására a jelen áSZF-ben valamint a Felek által aláírt és elfogadott egyedi ajánlatban foglaltak az irányadóak. Amennyiben az jelen áSZF-ben foglaltak és az egyedi szerződés egymástól eltér, az egyedi szerződésben foglaltakat tekintik a Felek irányadónak.

A Szolgáltató az ajánlatához az ajánlat átadásától számított 30 napig kötve van, amennyiben az ügyfél ezen határidőn túl igazol vissza, abban az esetben Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy ajánlatát fenntartja vagy új ajánlatot készít ügyfél részére.

IV. A SZOLGáLTATáS HATáLYA, ELéRHETÜSéGE

Szolgáltató kötelezettsége szolgáltatás nyújtása ügyfél részére a jelen áSZF valamint az egyedi szerződés rendelkezései szerint.

1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató saját vagy bérelt szerveren nyújtja szolgáltatást, azaz a szolgáltatást lehetővé tevő szoftver, adatbázis illetőleg a feltöltött egyéb elektronikus anyagok Szolgáltató szerverén vagy az általa bérelt szerveren találhatóak. A webszerver összeköttetésben van az Internettel így téve lehetővé ügyfél weblapjának elérhetőségét minden internetező számára.

2. A szolgáltatás időbeli hatálya

Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az egyedi szerződés létrejöttét követően, az abban meghatározott időtartamra vállalja az ügyfél részére. Az ügyfél ugyanezen időponttól számítva legalább az egyedi szerződésben meghatározott időtartamra igénybe veszi a szolgáltatást. Szolgáltató a nap 24 órájában folyamatosan, időbeli korlátozás nélkül nyújtja a szolgáltatást.

3. A Szolgáltatás minősége

Szolgáltató megfelelő minőségű Szolgáltatást nyújt a tőle elvárható módon, a rendelkezésre álló és biztosítható műszaki-technikai feltételek mellett.

Szolgáltató vállalja, hogy a rendszert kiszolgáló webszervert a magyarországi internetes gerinchálózatra csatlakoztatva üzemelteti. Szolgáltató vállalja továbbá a webszerver minimum 96 %-os éves rendelkezésre állását.

 

V. HIBABEJELENTéSE, HIBAELHáRíTáS, KARBANTARTáS

Az ügyfél a szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat e-mailben vagy a Szolgáltató nyitvatartási idejében telefonon jelentheti be Szolgáltató részére. A hibaelhárítás várható időpontjáról Szolgáltató tájékoztatást ad az ügyfélnek.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében webszerverén, a szerverszoftvereken, illetőleg az adatbázisban karbantartást végezzen. A karbantartás időpontjáról Szolgáltató e-mailben előre értesíti ügyfelet a karbantartást megelőző 3 napon belül.

VI. A SZOLGáLTATáS SZüNETELéSE

Szünetel a szolgáltatás, ha az egyedi szerződés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik.

Szünetel a szolgáltatás, amennyiben ügyfél a szolgáltatás díját határidőben nem fizeti meg a díj megfizetéséig, illetve az egyedi szerződés felmondás útján való megszűnéséig.

Szünetel a szolgáltatás a jelen áSZF-ben és az egyedi szerződésben szabályozott karbantartás esetén.

VII. A SZERZÜDéS TARTALMA

1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a szolgáltatást az egyedi szerződésben meghatározott időponttól kezdődően folyamatosan biztosítja az ügyfél számára, az ügyfél díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése során és a szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz, és tevékenységét úgy fejti ki, ahogy szolgáltatóktól az adott helyzetben általában elvárható. Ennek keretében a szolgáltatás biztosítását működtető rendszert folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, esetleges meghibásodás esetén - a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek keretein belül - megfelelően javítja.

A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása vagy ezekhez kapcsolódó egyéb ok folytán, valamint amelyek az ügyfél érdekkörében, vagy az áSZF-ben és egyedi szerződésben meghatározott feltételek ügyfél általi be nem tartásának – ideértve különösen az ügyfél általi karbantartási és egyéb kötelezettségek megszegése -, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.

A Szolgáltató nem felel továbbá a bekövetkező károkért azon esetekben, amikor azok a felek érdekkörén kívül eső ok, illetve elháríthatatlan esemény (vis maior) folytán következnek be. Ilyen körülménynek tekintendő különösen a természeti katasztrófa, tűz, áradás, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

Szolgáltató kijelenti, hogy NEM teljesíti az ügyfél kérését, ha az általa átadott információk nincsenek tekintettel a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra, valamint olyan természetűek, amelyek: bárkit törvényellenes cselekvésre bátorítanak vagy bújtatnak fel, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, pontatlanságuk, kétértelműségük, túlzó mivoltuk, hanyagságuk, vagy bármi más miatt félrevezetők, faji, vallási vagy politikai ellentéteket szítanak vagy hirdetnek, bármi olyan szokásban vagy cselekvésben való részvételre bátorítanak, vagy buzdítanak fel, amely valaki egészségére vagy biztonságára nézve valószínűleg hátrányos.

A Szolgáltató nem ellenőrzi és vizsgálja felül az ügyfél által közölt információk hitelességét, valóságát, teljességét, jogszerűségéért. Szolgáltatót nem felel az ügyfél által szolgáltatott bármilyen tartalomért (kép, ábra, megjelölés, szöveg, grafika, stb.).

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ügyfél által kezelt adminisztrációs felületre az ügyfél által feltöltött tartalomért, valamint a feltöltés következtében bekövetkezett minőségromlásért, működési rendellenességért és egyéb hibákért.

Szolgáltató a szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat - a kifejezett jogszabályi rendelkezés esetét kivéve - harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki

ügyfél az egyedi ajánlat aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató a szükséges ügyfél adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére ügyfél azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. Az ügyféljelszót Szolgáltató személyes adatként és üzleti titokként, az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kezeli. Amennyiben a jelszó ügyfélnek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az ügyféljelszót ügyfél köteles bizalmasan kezelni. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő kárért kizárólag ügyfél felel.

Szolgáltató minden ügyfélre vagy ügyfeleire, üzleti partnereire vonatkozó adatot szigorúan bizalmasan kezel, harmadik személyek felé e tekintetben semmilyen információt (a jogszabályon alapuló vagy hatóság által előírt adatszolgáltatási kötelezettség kivételével) nem továbbít.

Szolgáltató bármely személyes adat felvételét és kezelését kizárólag ügyfél hozzájárulásával a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzi.

2. A ügyfél jogai és kötelezettségei

ügyfél az egyedi szerződésben meghatározott szolgáltatás díjának fizetésére köteles.

Amennyiben ügyfél a számlán szereplő szolgáltatási díjat az ott jelzett fizetési határidő lejáratáig nem egyenlíti ki vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételét, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságot azonnali hatállyal korlátozni vagy felfüggeszteni.

Amennyiben a fenti intézkedések ellenére ügyfél a Szolgáltatót megillető díjakat nem egyenlíti ki, Szolgáltató ügyfelet írásban (e-mailen és ajánlott levélben) köteles felszólítani a szerződésszegés megszüntetésére, majd ezt követően jogosult az egyedi szerződést a felszólítás eredménytelen elteltétől számított 15 nap elteltével, írásban 5 napos határidővel felmondani.

A Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani a tartozás napjától kezdődően a kiegyenlítés napjáig.

ügyfél szavatol azért, hogy a Szolgáltató kötelezettségének teljesítéséhez általa szolgáltatott, átadott adat, információ, kép, szöveg, ábra, megjelölés, stb. jogtiszta, azokhoz hozzáférési és felhasználási vagy egyéb jogosultsággal rendelkezik, annak felhasználása, továbbítása, weboldalon való közzététele stb. más jogát vagy jogos érdekét nem sérti. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik, amennyiben az általa szolgáltatott bármely adat 3. személy szerzői-, szabadalmi-, egyéb jogát vagy jogos érdekét sérti.

ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyedi szerződés keretében igénybevett szolgáltatás használata során tartózkodik a jogsértő, zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult ügyfélt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben ügyfél a kötelezettségének felszólítás ellenére 24 órán belül sem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni és a tárolt adatokat külön adattárolóra elmenteni.

Az ügyfél köteles a részére biztosított e-mail címhez tartozó tárhelyet karbantartani.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget az e-mail címhez tartozó kvótameghaladásáért és az emiatt felmerülő bármilyen kártérítési igényéért.

Amennyiben ügyfél a jelen áSZF-ben, az egyedi szerződésben meghatározott kötelezettségeinek be nem tartásával kárt okoz, az ebből eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint korlátlanul felel.

VIII. A SZERZÜDéS MEGSZÜNéSE

A Felek között, az egyedi szerződés közös megegyezéssel, rendes felmondással és rendkívüli felmondással szűnhet meg.

A rendes felmondást írásban kell továbbítani.  A rendes felmondási idő 30 nap. A felmondási idő első napja szolgáltatóhoz való megérkezését követő első olyan nap, amely az adott ügyfélnél számlázási időszak vége. Az egyedi szerződés rendes felmondása nem mentesíti a Feleket a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

Szolgáltató jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben ügyfél a jelen áSZF-et és az egyedi szerződést megszegi.

Amennyiben ügyfél a szolgáltatás díját írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, Szolgáltató jogosult a szerződést az eredménytelen felszólítás elteltétől számított 15 nap múltán 5 napos határidővel rendkívüli felmondással felmondani.

VII. AZ áSZF MóDOSíTáSA

A Szolgáltató jogosult az áSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani.

Az áSZF változása a már megkötött egyedi szerződésekre is vonatkozik.

A módosítást a Szolgáltató köteles a honlapján a haladéktalanul közzétenni, valamint elektronikusan értesíteni az ügyfelet.

 A módosított áSZF hatályba lépésével az áSZF megelőző verziói hatályukat vesztik.

VIII. VEGYES éS ZáRó RENDELKEZéSEK

Felek kijelentik, hogy Szolgáltató bármely szerzői jogának megsértése olyan lényeges szerződésszegésnek minősül, amely miatt Szolgáltató az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

A Felek tudomásul veszik, hogy a weboldal forráskódja, valamint az egyes fejlesztések során módosult forráskód nem kerül átadásra ügyfél részére, az a Szolgáltató tulajdonában marad.

Amennyiben az jelen áSZF-ben foglaltak és az egyedi szerződés más feltétele egymástól eltér, az egyedi a szerződésben foglaltakat tekintik a Felek irányadónak.

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi közlést írásban teszik meg.

Az ügyfél a Szolgáltatóval és annak tevékenységével kapcsolatos panaszát az iroda@litofilm.hu  elektronikus levelezési címen érvényesítheti.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az ügyfelet.

Tekintettel arra, hogy a Felek mindennapi kommunikációjuk során elektronikus hírközlő eszközöket is igénybe vesznek és ezek sajátosságaikra és a technika mindenkori állására tekintettel nem biztosítják teljes körűen azt, hogy az adatokhoz harmadik személyek jogtalanul hozzá ne férhessenek, illetőleg, hogy az elektronikus küldemények bizonyos fertőző szoftverektől (vírusok, spyware-ek stb.) teljes egészében mentesek legyenek, Szolgáltató az ebből eredő károkért nem felelős. Ettől függetlenül a Felek minden megtesznek annak érdekében, hogy ennek lehetőségét a lehető legnagyobb mértékben kiküszöböljék.

Felek a jelen áSZF-ből és az egyedi szerződésből származó vagy azzal összefüggő vitás ügyeiket békés úton, elsősorban személyes egyeztetés során, álláspontjaik egyeztetésével kötelesek rendezni.

 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen áSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

 

Jelen áSZF hatályba lépésének napja: 2017 január 2.

………………………………….