Ã?ltalÃ?¡nos SzerzÃ?â??dÃ?©si FeltÃ?©telek - Szeged

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

LITOFILM Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

székhelye:                                                             6721 Szeged, Lechner tér 12.

számlavezetõ pénzintézete:                                     Endrõd és Vidéke Takarékszövetkezet

számlaszáma:                                                        53200118-11093077-00000000

adószáma:                                                             13103206-2-06

cégbíróság és cégjegyzék száma:                              Szegedi Törvényszék Cégbírósága

                                                                             06 09 011521  

képviseli:                                                               Lipták Mihály

elektronikus levelezési címe:                                    liptak.m@litofilm.hu

 

I. AZ ÁSZF CÉLJA

Jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LITOFILM Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) jelen szerzõdésben szabályozott szolgáltatásaira (továbbiakban: szolgáltatások) érvényesek.

A jelen ÁSZF kizárólag a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe esõ célból szerzõdést kötõ személyekre alkalmazandó.  A felek között létrejött szerzõdés nem minõsül fogyasztói szerzõdésnek.

A felek között létrejövõ szerzõdésekre a Ptk. 6:82.§ nem alkalmazandó.

A szerzõdéskötés nyelve magyar.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A szolgáltatást megrendelõ, igénybevevõ (a továbbiakban: Ügyfél) a Szolgáltató által készített egyedi ajánlat elfogadásával kijelenti, hogy a szerzõdés létrejötte elõtt megismerte, elfogadta és magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

II. A SZERZÃ?DÉS TÁRGYA

Szolgáltató adatokkal, képekkel és információkkal feltöltött weblapot készít és üzemeltet, domain név bejegyzéshez kapcsolódó ügyintézést vállal, valamint további internetes megoldásokat (pl.: weblap karbantartás, tárhely szolgáltatás, e-mail üzemeltetés) szolgáltat az  Ügyfél kérésére, amely Ügyfél és Szolgáltató között létrejött egyedi jogviszony tárgya.

A Szolgáltató tárhely szolgáltatás nyújtás esetén alapesetben 33 darab e-mail címet, e-mail címenként 500 megabyte (MB) tárhelyet biztosít Ügyfél számára.

A jelen pont szerinti Szolgáltatásokat Szolgáltató díj fizetése ellenében biztosítja.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások köre folyamatosan bõvülhet, ill. módosulhat.

A Szolgáltató az ÁSZF-ben és az egyedi ajánlatokban meghatározott jogokat biztosítja az Ügyfél számára.

III. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

Az Ügyfél az általa kiválasztott és részletesen körülírt szolgáltatás igénybevételének szándékával felkeresi a Szolgáltatót ajánlatkérésre.

A Szolgáltató az Ügyfél megkeresése alapján elkészíti a Szolgáltató képviselõjének aláírásával ellátott írásos ajánlatát, melyet megküld vagy átad az Ügyfél részére.

Amennyiben Ügyfél az ajánlatot elfogadja, köteles azt cégszerûen aláírni és az általa aláírt ajánlatot a Szolgáltató részére postai vagy elektronikus úton megküldeni, vagy személyesen átadni, amely tény a Felek közötti szerzõdés létrejöttét (továbbiakban: egyedi szerzõdés) eredményezi.

A Felek közötti jogviszony szabályozására a jelen ÁSZF-ben valamint a Felek által aláírt és elfogadott egyedi ajánlatban foglaltak az irányadóak. Amennyiben az jelen ÁSZF-ben foglaltak és az egyedi szerzõdés egymástól eltér, az egyedi szerzõdésben foglaltakat tekintik a Felek irányadónak.

A Szolgáltató az ajánlatához az ajánlat átadásától számított 30 napig kötve van, amennyiben az Ügyfél ezen határidõn túl igazol vissza, abban az esetben Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy ajánlatát fenntartja vagy új ajánlatot készít Ügyfél részére.

IV. A SZOLGÁLTATÁS HATÁLYA, ELÉRHETÃ?SÉGE

Szolgáltató kötelezettsége szolgáltatás nyújtása Ügyfél részére a jelen ÁSZF valamint az egyedi szerzõdés rendelkezései szerint.

1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató saját vagy bérelt szerveren nyújtja szolgáltatást, azaz a szolgáltatást lehetõvé tevõ szoftver, adatbázis illetõleg a feltöltött egyéb elektronikus anyagok Szolgáltató szerverén vagy az általa bérelt szerveren találhatóak. A webszerver összeköttetésben van az Internettel így téve lehetõvé Ügyfél weblapjának elérhetõségét minden internetezõ számára.

2. A szolgáltatás idõbeli hatálya

Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az egyedi szerzõdés létrejöttét követõen, az abban meghatározott idõtartamra vállalja az Ügyfél részére. Az Ügyfél ugyanezen idõponttól számítva legalább az egyedi szerzõdésben meghatározott idõtartamra igénybe veszi a szolgáltatást. Szolgáltató a nap 24 órájában folyamatosan, idõbeli korlátozás nélkül nyújtja a szolgáltatást.

3. A Szolgáltatás minõsége

Szolgáltató megfelelõ minõségû Szolgáltatást nyújt a tõle elvárható módon, a rendelkezésre álló és biztosítható mûszaki-technikai feltételek mellett.

Szolgáltató vállalja, hogy a rendszert kiszolgáló webszervert a magyarországi internetes gerinchálózatra csatlakoztatva üzemelteti. Szolgáltató vállalja továbbá a webszerver minimum 96 %-os éves rendelkezésre állását.

 

V. HIBABEJELENTÉSE, HIBAELHÁRÍTÁS, KARBANTARTÁS

Az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat e-mailben vagy a Szolgáltató nyitvatartási idejében telefonon jelentheti be Szolgáltató részére. A hibaelhárítás várható idõpontjáról Szolgáltató tájékoztatást ad az Ügyfélnek.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás megfelelõ minõségének biztosítása érdekében webszerverén, a szerverszoftvereken, illetõleg az adatbázisban karbantartást végezzen. A karbantartás idõpontjáról Szolgáltató e-mailben elõre értesíti Ügyfelet a karbantartást megelõzõ 3 napon belül.

VI. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE

Szünetel a szolgáltatás, ha az egyedi szerzõdés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik.

Szünetel a szolgáltatás, amennyiben Ügyfél a szolgáltatás díját határidõben nem fizeti meg a díj megfizetéséig, illetve az egyedi szerzõdés felmondás útján való megszûnéséig.

Szünetel a szolgáltatás a jelen ÁSZF-ben és az egyedi szerzõdésben szabályozott karbantartás esetén.

VII. A SZERZÃ?DÉS TARTALMA

1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató a szolgáltatást az egyedi szerzõdésben meghatározott idõponttól kezdõdõen folyamatosan biztosítja az Ügyfél számára, az Ügyfél díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése során és a szolgáltatás megfelelõ minõségének biztosítása érdekében minden tõle elvárható intézkedést megtesz, és tevékenységét úgy fejti ki, ahogy szolgáltatóktól az adott helyzetben általában elvárható. Ennek keretében a szolgáltatás biztosítását mûködtetõ rendszert folyamatosan ellenõrzi, karbantartja, esetleges meghibásodás esetén - a rendelkezésre álló mûszaki lehetõségek keretein belül - megfelelõen javítja.

A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása vagy ezekhez kapcsolódó egyéb ok folytán, valamint amelyek az Ügyfél érdekkörében, vagy az ÁSZF-ben és egyedi szerzõdésben meghatározott feltételek Ügyfél általi be nem tartásának – ideértve különösen az Ügyfél általi karbantartási és egyéb kötelezettségek megszegése -, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.

A Szolgáltató nem felel továbbá a bekövetkezõ károkért azon esetekben, amikor azok a felek érdekkörén kívül esõ ok, illetve elháríthatatlan esemény (vis maior) folytán következnek be. Ilyen körülménynek tekintendõ különösen a természeti katasztrófa, tûz, áradás, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

Szolgáltató kijelenti, hogy NEM teljesíti az Ügyfél kérését, ha az általa átadott információk nincsenek tekintettel a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra, valamint olyan természetûek, amelyek: bárkit törvényellenes cselekvésre bátorítanak vagy bújtatnak fel, súlyos vagy széleskörû ellenállást váltanak ki, pontatlanságuk, kétértelmûségük, túlzó mivoltuk, hanyagságuk, vagy bármi más miatt félrevezetõk, faji, vallási vagy politikai ellentéteket szítanak vagy hirdetnek, bármi olyan szokásban vagy cselekvésben való részvételre bátorítanak, vagy buzdítanak fel, amely valaki egészségére vagy biztonságára nézve valószínûleg hátrányos.

A Szolgáltató nem ellenõrzi és vizsgálja felül az Ügyfél által közölt információk hitelességét, valóságát, teljességét, jogszerûségéért. Szolgáltatót nem felel az Ügyfél által szolgáltatott bármilyen tartalomért (kép, ábra, megjelölés, szöveg, grafika, stb.).

A Szolgáltató nem vállal felelõsséget az Ügyfél által kezelt adminisztrációs felületre az Ügyfél által feltöltött tartalomért, valamint a feltöltés következtében bekövetkezett minõségromlásért, mûködési rendellenességért és egyéb hibákért.

Szolgáltató a szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok elõírásainak megfelelõen bizalmasan kezeli. Az adatokat - a kifejezett jogszabályi rendelkezés esetét kivéve - harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki

Ügyfél az egyedi ajánlat aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató a szükséges Ügyfél adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Ügyfél azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja. Az ügyféljelszót Szolgáltató személyes adatként és üzleti titokként, az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kezeli. Amennyiben a jelszó Ügyfélnek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebbõl eredõ károkért Szolgáltató felelõsséget nem vállal. Az ügyféljelszót Ügyfél köteles bizalmasan kezelni. Ezen kötelezettség megszegésébõl eredõ kárért kizárólag Ügyfél felel.

Szolgáltató minden ügyfélre vagy ügyfeleire, üzleti partnereire vonatkozó adatot szigorúan bizalmasan kezel, harmadik személyek felé e tekintetben semmilyen információt (a jogszabályon alapuló vagy hatóság által elõírt adatszolgáltatási kötelezettség kivételével) nem továbbít.

Szolgáltató bármely személyes adat felvételét és kezelését kizárólag Ügyfél hozzájárulásával a vonatkozó jogszabályi elõírások szerint végzi.

2. A Ügyfél jogai és kötelezettségei

Ügyfél az egyedi szerzõdésben meghatározott szolgáltatás díjának fizetésére köteles.

Amennyiben Ügyfél a számlán szereplõ szolgáltatási díjat az ott jelzett fizetési határidõ lejáratáig nem egyenlíti ki vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételét, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságot azonnali hatállyal korlátozni vagy felfüggeszteni.

Amennyiben a fenti intézkedések ellenére Ügyfél a Szolgáltatót megilletõ díjakat nem egyenlíti ki, Szolgáltató Ügyfelet írásban (e-mailen és ajánlott levélben) köteles felszólítani a szerzõdésszegés megszüntetésére, majd ezt követõen jogosult az egyedi szerzõdést a felszólítás eredménytelen elteltétõl számított 15 nap elteltével, írásban 5 napos határidõvel felmondani.

A Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû késedelmi kamatot jogosult felszámítani a tartozás napjától kezdõdõen a kiegyenlítés napjáig.

Ügyfél szavatol azért, hogy a Szolgáltató kötelezettségének teljesítéséhez általa szolgáltatott, átadott adat, információ, kép, szöveg, ábra, megjelölés, stb. jogtiszta, azokhoz hozzáférési és felhasználási vagy egyéb jogosultsággal rendelkezik, annak felhasználása, továbbítása, weboldalon való közzététele stb. más jogát vagy jogos érdekét nem sérti. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy felelõsséggel tartozik, amennyiben az általa szolgáltatott bármely adat 3. személy szerzõi-, szabadalmi-, egyéb jogát vagy jogos érdekét sérti.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyedi szerzõdés keretében igénybevett szolgáltatás használata során tartózkodik a jogsértõ, zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértõ magatartástól. Amennyiben Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult Ügyfélt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben Ügyfél a kötelezettségének felszólítás ellenére 24 órán belül sem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni és a tárolt adatokat külön adattárolóra elmenteni.

Az Ügyfél köteles a részére biztosított e-mail címhez tartozó tárhelyet karbantartani.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállal felelõsséget az e-mail címhez tartozó kvótameghaladásáért és az emiatt felmerülõ bármilyen kártérítési igényéért.

Amennyiben Ügyfél a jelen ÁSZF-ben, az egyedi szerzõdésben meghatározott kötelezettségeinek be nem tartásával kárt okoz, az ebbõl eredõ kárért a polgári jog általános szabályai szerint korlátlanul felel.

VIII. A SZERZÃ?DÉS MEGSZÃ?NÉSE

A Felek között, az egyedi szerzõdés közös megegyezéssel, rendes felmondással és rendkívüli felmondással szûnhet meg.

A rendes felmondást írásban kell továbbítani.  A rendes felmondási idõ 30 nap. A felmondási idõ elsõ napja szolgáltatóhoz való megérkezését követõ elsõ olyan nap, amely az adott Ügyfélnél számlázási idõszak vége. Az egyedi szerzõdés rendes felmondása nem mentesíti a Feleket a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

Szolgáltató jogosult az egyedi szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Ügyfél a jelen ÁSZF-et és az egyedi szerzõdést megszegi.

Amennyiben Ügyfél a szolgáltatás díját írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, Szolgáltató jogosult a szerzõdést az eredménytelen felszólítás elteltétõl számított 15 nap múltán 5 napos határidõvel rendkívüli felmondással felmondani.

VII. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani.

Az ÁSZF változása a már megkötött egyedi szerzõdésekre is vonatkozik.

A módosítást a Szolgáltató köteles a honlapján a haladéktalanul közzétenni, valamint elektronikusan értesíteni az Ügyfelet.

 A módosított ÁSZF hatályba lépésével az ÁSZF megelõzõ verziói hatályukat vesztik.

VIII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felek kijelentik, hogy Szolgáltató bármely szerzõi jogának megsértése olyan lényeges szerzõdésszegésnek minõsül, amely miatt Szolgáltató az egyedi szerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja.

A Felek tudomásul veszik, hogy a weboldal forráskódja, valamint az egyes fejlesztések során módosult forráskód nem kerül átadásra Ügyfél részére, az a Szolgáltató tulajdonában marad.

Amennyiben az jelen ÁSZF-ben foglaltak és az egyedi szerzõdés más feltétele egymástól eltér, az egyedi a szerzõdésben foglaltakat tekintik a Felek irányadónak.

A Felek kijelentik, hogy a jelen szerzõdéssel kapcsolatos valamennyi közlést írásban teszik meg.

Az Ügyfél a Szolgáltatóval és annak tevékenységével kapcsolatos panaszát az iroda@litofilm.hu  elektronikus levelezési címen érvényesítheti.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.

Tekintettel arra, hogy a Felek mindennapi kommunikációjuk során elektronikus hírközlõ eszközöket is igénybe vesznek és ezek sajátosságaikra és a technika mindenkori állására tekintettel nem biztosítják teljes körûen azt, hogy az adatokhoz harmadik személyek jogtalanul hozzá ne férhessenek, illetõleg, hogy az elektronikus küldemények bizonyos fertõzõ szoftverektõl (vírusok, spyware-ek stb.) teljes egészében mentesek legyenek, Szolgáltató az ebbõl eredõ károkért nem felelõs. Ettõl függetlenül a Felek minden megtesznek annak érdekében, hogy ennek lehetõségét a lehetõ legnagyobb mértékben kiküszöböljék.

Felek a jelen ÁSZF-bõl és az egyedi szerzõdésbõl származó vagy azzal összefüggõ vitás ügyeiket békés úton, elsõsorban személyes egyeztetés során, álláspontjaik egyeztetésével kötelesek rendezni.

 A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2017 január 2.

………………………………….